Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Ansatte

Mons Bissenbakker

Mons Bissenbakker

Lektor

Interesseområder

Min forskning - og deraf følgende vejlederkompetencer - centrerer sig om emnerne: Køn seksualitet, racialisering/national identitet og affekt. Jeg har erfaring med at analysere en bred vifte af kulturprodukter, herunder: Litteratur, litteraturreception, medie­tekster, populærkultur, ministerielle tekster, juridisk lovstof m.m.

Omdrejningspunktet for mit nuværende forskningsprojekt er følelserne kærlighed og skam. Med udgangspunkt i den såkaldte "affektive vending" inden for kritisk teori, undersøger jeg, hvad hhv. kærlighed og skam ’gør’ ved en række forskellige sociale fænomener som fx politiske debatter og forskellige kulturprodukter. Jeg er optaget af, hvilken rolle følelser spiller i disse kontekster: Hvilken betydning har skam for den måde sexarbejde og asylpolitik diskuteres på? Hvordan struktureres nutidige forestillinger om gode relationer gennem forestillinger om kærligheden som altid-allerede meningsfuld og lighedsskabende (fx den gode familie, det gode parforhold, den gode arbejdsplads, den gode nation)? Kan kærligheden tænkes som en moderne styringsmekanisme, som ikke annullerer, men måske netop naturliggør magtrelationer? Projektet udføres bl.a. i samarbejde med forskergruppen Forskegruppe i affekt.

Min tidligere forskning forener flere retninger inden for identitets- og magtanalyse, men omdrejningspunktet er fortrinsvis en poststrukturalistisk og konstruktivistisk inspireret analyse af subjektivitet. Mine projekter foretager diskursanalyser af kulturelle produktioner af identitet og magt og kombinerer praktisk analyse med introduktion til og videreudvikling af teori.

Mine undersøgelser har især været inspireret af feministisk, queerteoretisk og postkolonial teori og diskursanalytisk dekonstruktiv metode. Min hidtidige forskning har centret sig om hhv. analyser af skønlitteratur og kritisk curriculumanalyse, begge dele med udgangspunkt i danskfaget. I begge tilfælde har fokus været materialets konstruktioner af kønnet, seksuel og (til dels) etnisk identitet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg vejleder fortrinsvis opgaver, hvis analysemateriale ligger inden for hhv. det litterære eller det diskursanalytiske område. Emneområdet kan fx være:

- Køns- og seksualitetskonstruktioner
- Affekt og følelse
- Etnicitet og racialisering, hvidhed.
- Queer teori, feministisk teori, trans*teori.
- Cripteori og handicapstudier

… få selv flere ideer ved at kigge på titlerne mine publikationer og foredrag her på siden. Eller tag tilvalgskurset ”Kønsforskningens teori og praksis”, som fungerer som en basisintroduktion til kønsforskning (udbydes hvert efterår).

Vejledningsform

Som vejleder forsøger jeg at hjælpe dig til at få struktur på opgaven/specialet, herunder fx at få afgrænset problemfeltet, præcisere problemformulering. Desuden giver jeg løbende feedback på det, du skriver. Hvis emnet ligger inden for mine faglige kompetenceområder, vil jeg måske også kunne foreslå dig relevant faglitteratur – men vær opmærksom på, at jeg som vejleder ikke fungerer som underviser. Du skal med andre ord selv erhverve dig den viden, som er relevant for dit projekt. Det, vi primært vil diskutere i vejledningen, er den konkrete måde, hvorpå du anvender din viden og den måde, hvorpå du får empiri, teori og metode til at mødes i dit projekt. Desuden giver jeg respons på, hvorvidt dine argumentationer virker fornuftige på sine på sine egne præmisser, og om det, du skriver, virker sammenhængende og klart.

Vejledning forløber oftest sådan at vi holder et indledende møde, hvor vi diskuterer din projekt-idé og snakker om, hvordan ideen kan skærpes og afgrænses. De følgende møder tager som regel udgangspunkt i tekst, som du har skrevet: en disposition, et analyseafsnit, en metoderedegørelse eller noget andet. Jeg læser det tilsendte igennem, kommenterer det med brug af track changes og sender det derefter tilbage til dig, så du kan nå at læse mine kommentarer inden mødet. På mødet snakker vi om det, du synes er vigtigt eller er i tvivl om, hvad jeg mener med. På vores møder aftaler vi hver gang en ny afleveringsdato og dato for nyt møde.

Du kan læse mere om vejledningen i mit vejlederbrev.

ID: 10289