Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Ansatte

Anna Steenberg Gellert

Anna Steenberg Gellert

Lektor

Primære forskningsområder

Læsevanskeligheder, læseudvikling, ordforrådstilegnelse, andetsprogstilegnelse, sprogtestning, dynamisk testning

Aktuel forskning

IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKTER 
1. Tidlig identifikation af børn i risiko for udvikling af ordafkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed)

Det primære formål med projektet var at undersøge, hvorvidt såkaldte dynamiske test i 0. og 1. klasse kan bidrage til at forudsige senere alvorlige vanskeligheder med ordafkodning i læsning, når man allerede kender elevernes præstationer på traditionelle test af læseforudsætninger og læsefærdigheder. Sigtet med at anvende dynamisk testning er at afdække, hvor let en elev har ved at lære sig noget nyt inden for et bestemt område – snarere end at afdække elevens aktuelle færdighedsniveau som ved traditionel testning. Det sekundære formål med projektet var at skabe datagrundlag for nogle mulige afgrænsninger med henblik på tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder. Den centrale del af projektet blev gennemført som en langtidsundersøgelse af børn fra efteråret 0. klasse (2012) til og med slutningen af 2. klasse (2015).

Resultaterne af langtidsundersøgelsen danner grundlag for anbefalingerne i den kommende Vejledning til tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed), som sammen med tilhørende testmateriale stilles til rådighed for skolerne gennem Undervisningsministeriet og forventes udsendt efteråret 2016. Alle henvendelser vedr. testmaterialerne skal rettes til Undervisningsministeriet.

Projektet blev ledet af lektor Anna Steenberg Gellert (Center for Læseforskning, Københavns Universitet) og gennemført i samarbejde med professor Carsten Elbro (Københavns Universitet) og seks skoler fra tre forskellige kommuner. Projektet blev igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og desuden støttet økonomisk af Undervisningsministeriet samt Socialstyrelsen (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri). 

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (under review). Try a little bit of teaching. A dynamic assessment of decoding as a kindergarten predictor of end of Grade 1 word reading.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (under udsendelse). Rapport om projekt vedrørende tidlig identifikation af elever i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). [Projektrapport sendt til Undervisningsministeriet december 2015]
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2015). Does a dynamic test of phonological awareness predict early reading difficulties? A longitudinal study from kindergarten through Grade 1. Journal of Learning Disabilities (online before print). doi: 10.1177/0022219415609185.
 • Gellert, A. S. (2015). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen, 63(4), 4-7.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2014). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske Sprogstudier, 47, 9-38.
2. Ordkendskabsundervisning og -testning af skoleelever - en undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning samt af forudsigelsesværdien af dynamisk ordkendskabstestning

I projektet har vi udviklet to undervisningsprogrammer, der har til formål at forbedre elevers ordkendskab og lære dem nogle strategier, som de kan bruge til selv at udregne betydningen af nogle af de ukendte ord, som de møder i forbindelse med læsning af tekster. Efter nogle indledende pilotafprøvninger og justeringer af undervisningsprogrammer og testmaterialer skal vi til at undersøge korttids- og langtidseffekter af de to typer undervisning blandt elever i 5. klasse. Dette vil vi gøre ved at teste elevernes ordkendskab og læseforståelse før og efter deres deltagelse i undervisningsprogrammerne mhp. at sammenligne deres ordkendskabs- og læseudvikling med den tilsvarende udvikling hos elever, der har deltaget i den undervisning, de sædvanligvis får på deres skole. Endvidere vil vi undersøge, hvorvidt man vha. forskellige test (herunder dynamiske indlæringstest) på forhånd kan forudsige elevers udbytte af de to forskellige typer ordkendskabsundervisning.

Projektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert (Københavns Universitet) og gennemføres i samarbejde med Elisabeth Arnbak (DPU, Århus Universitet), Carsten Elbro (KU) og Signe Wischmann (KU) samt en række skoler med en relativt høj andel af tosprogede elever.

Projektet er finansieret af Trygfonden og gennemføres i perioden 2016-2018.

 

UDVALGTE AFSLUTTEDE FORSKNINGSPROJEKTER 
1. Kan dynamiske ordtilegnelsestest forudsige børns ordforrådsudvikling over tid?

En afsluttet langtidsundersøgelse af 90 skoleelever viste, at resultaterne på en dynamisk test af tilegnelse af nye ord kunne bidrage til at forudsige elevernes senere udvikling i produktivt og især receptivt ordforråd målt med traditionelle test. Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? A study of children from Grade 3 to 4. Learning and Individual Differences, 26, 1-8.
2. Kan læsehastighedsfremgang under gentagen læsning forudsige børns læseudvikling over tid?

En afsluttet langtidsundersøgelse af 81 skoleelever viste, at individuelle forskelle i læsehastighedsfremgang under gentagen læsning af den samme tekst kunne bidrage til at forudsige elevernes senere læsehastighedsudvikling. Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

 • Gellert, A. S. (2014). Does repeated reading predict reading development over time? A study of children from Grade 3 to 4. Scandinavian Journal of Psychology, 55(4), 303-310.
3. Identifikation af ordblinde voksne med dansk som andetsprog

Det kan være vanskeligt at vurdere, om læse- og stavevanskeligheder hos en voksen med dansk som andetsprog alene skyldes generelle vanskeligheder med det danske sprog, eller om der faktisk derudover også er tale om ordblindhed. Et materiale er derfor blevet udviklet mhp. at forbedre mulighederne for at identificere ordblinde voksne med dansk som andetsprog. Materialet inkluderer bl.a. en dynamisk ordblindetest (DOT). At testen er dynamisk, betyder, at det er den voksnes potentiale for at lære at læse, der testes, og at den voksne undervejs får hjælp til og feedback på sin løsning af testopgaverne. For at forhindre, at det først og fremmest er forskelle i de voksnes generelle dansksproglige færdigheder, der fører til forskelle i resultaterne på testen, er instruktionerne til DOT desuden nonverbale. Projektet blev finansieret af Undervisningsministeriet

 • Gellert, A.S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog – en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet. (pdf)
 • Daugaard, H.T., Elbro, C. & Gellert, A.S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet. (pdf)
 • Elbro, C., Daugaard, H. T. & Gellert, A. S. (2012). Dyslexia in a second language? A dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of Dyslexia, 62(3), 172-185.
4. Udvikling og afprøvning af læseforståelsestest til voksne
 • Jensen, K. L., Elbro, C. & Gellert, A. S. (2015). Rapport om udvikling og afprøvning af Selvtest af voksnes læsefærdigheder på nettet. Københavns Universitet: Center for Læseforskning.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Cloze tests may be quick, but are they dirty? Development and preliminary validation of a cloze test of reading comprehension. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 16-28.
 • Gellert, A. S. (2008). Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 53, 17-21.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Undervisningsministeriet.
5. Faglig læsning og fagligt ordforråd
 • Gellert, A. S. (2008). Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Læsning, 4, 1-8. 
 • Gellert, A. (2003). Ordkendskab og læseforståelse. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 55-70.
 • Gellert, A. (1999). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige uddannelsestekster? Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 36(5-6), 395-418.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har tidligere undervist på følgende kurser:

 • Sprogtestning (Audiologopædi, INSS, KU)
 • Dynamisk testning (Audiologopædi, INSS, KU)
 • Læsning og læseundervisning (Dansk, INSS, KU)
 • Læsning og læsevanskeligheder (Logopædi, ISK, SDU)
 • Skriftsproglige færdigheder (Audiologopædi, INSS, KU)

ID: 10016