Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

INSS > Ansatte

Anna Steenberg Gellert

Anna Steenberg Gellert

Lektor

Primære forskningsområder

Læsefærdigheder, faglig læsning, læsevanskeligheder, ordblindhed, ordforråd, tilegnelse af fremmed- og andetsprog, testning, dynamisk testning

 

Aktuel forskning

 

IGANGVÆRENDE FORSKNINGSPROJEKT 

 

Tidlig identifikation af børn med forøget risiko for læsevanskeligheder

De eksisterende testredskaber til tidlig opsporing af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder er ikke særligt præcise. Det betyder, at en del af de børn, der ville have haft gavn af en forstærket forebyggende indsats i de første skoleår, ikke bliver identificeret i tide. På denne baggrund er der i 2012 igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt, som afsluttes i 2015. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve såkaldte dynamiske test med henblik på at forbedre mulighederne for en tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af alvorlige læsevanskeligheder. I modsætning til de traditionelle test fokuserer dynamiske test ikke blot på det aktuelle færdighedsniveau, men har til formål at afdække læringspotentialet inden for et givet område.

Forsknings- og udviklingsprojektet gennemføres som en langtidsundersøgelse af børn fra begyndelsen af børnehaveklassen til og med 2. klasse. Det skal afdækkes, hvorvidt inddragelse af dynamiske test af sproglydsopmærksomhed og afkodning i børnehaveklassen og 1. klasse kan bidrage til at forudsige, hvilke børn der i slutningen af 2. klasse vil udvise alvorlige læsevanskeligheder. Hvis nogle af de nye, dynamiske test viser sig at kunne bidrage væsentligt til den tidlige identifikation af børn med forøget risiko for senere læsevanskeligheder, vil disse test blive stillet til rådighed for danske skoler efter projektets afslutning.

Projektet ledes af lektor Anna Steenberg Gellert (Center for Læseforskning, Københavns Universitet) og gennemføres i samarbejde med professor Carsten Elbro (Københavns Universitet), konsulent Stine Weiersøe Villadsen og Birgit Dilling Jandorf (Socialstyrelsen) samt seks skoler fra tre forskellige kommuner. Projektet er igangsat på basis af en forskningsbevilling fra Trygfonden og støttes økonomisk desuden af Ministeriet for Børn og Undervisning samt Socialstyrelsen, Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri.

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (under review). Kindergarten prediction of reading difficulties: The contribution of a dynamic test of decoding.

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (i tryk). Does a dynamic test of phonological awareness predict early reading difficulties? A longitudinal study from kindergarten through grade 1. Journal of Learning Disabilities.

 • Gellert, A. S. (i tryk). Dynamisk testning af ordafkodning. Læsepædagogen

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2014). Kan en dynamisk afkodningstest i børnehaveklassen bidrage til at forudsige læsevanskeligheder i 1. klasse? Foreløbige resultater fra en langtidsundersøgelse. Nydanske Sprogstudier, 47, 9-38.

 • Gellert, A. S. (2013). Kan dynamiske test bidrage til tidlig identifikation af børn med forøget risiko for udvikling af læsevanskeligheder? Dansk Audiologopædi, 49(1), 13-16. 

 

NYT FORSKNINGSPROJEKT 

Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab - en undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning samt af forudsigelsesværdien af dynamisk ordkendskabstestning

Projektet starter januar 2016 og er finansieret af Trygfonden.

 

UDVALGTE AFSLUTTEDE FORSKNINGSPROJEKTER 

 

Kan dynamiske ordtilegnelsestest forudsige børns ordforrådsudvikling over tid?

En afsluttet langtidsundersøgelse af 90 skoleelever viste, at resultaterne på en dynamisk test af tilegnelse af nye ord kunne bidrage til at forudsige elevernes senere udvikling i produktivt og især receptivt ordforråd målt med traditionelle test. Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) via et ph.d.-stipendium til Anna S. Gellert.

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Do experimental measures of word learning predict vocabulary development over time? A study of children from grade 3 to 4. Learning and Individual Differences, 26, 1-8.

 

Kan læsehastighedsfremgang under gentagen læsning forudsige børns læseudvikling over tid?

En afsluttet langtidsundersøgelse af 81 skoleelever viste, at individuelle forskelle i læsehastighedsfremgang under gentagen læsning af den samme tekst kunne bidrage til at forudsige elevernes senere læsehastighedsudvikling. Projektet blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) via et ph.d.-stipendium til Anna S. Gellert.

 • Gellert, A. S. (2014). Does repeated reading predict reading development over time? A study of children from grade 3 to 4. Scandinavian Journal of Psychology, 55(4), 303-310.

 

Identifikation af ordblinde voksne med dansk som andetsprog

Det kan være vanskeligt at vurdere, om læse- og stavevanskeligheder hos en voksen med dansk som andetsprog alene skyldes generelle vanskeligheder med det danske sprog, eller om der faktisk derudover også er tale om ordblindhed. Et materiale er derfor blevet udviklet mhp. at forbedre mulighederne for at identificere ordblinde voksne med dansk som andetsprog. Materialet inkluderer bl.a. en dynamisk ordblindetest (DOT). At testen er dynamisk, betyder, at det er den voksnes potentiale for at lære at læse, der testes, og at den voksne undervejs får hjælp til og feedback på sin løsning af testopgaverne. For at forhindre, at det først og fremmest er forskelle i de voksnes generelle dansksproglige færdigheder, der fører til forskelle i resultaterne på testen, er instruktionerne til DOT desuden nonverbale. Projektet blev finansieret af Undervisningsministeriet

 • Gellert, A.S. (2009). Identifikation og undervisning af ordblinde med dansk som andetsprog – en faglig og pædagogisk udfordring. København: Undervisningsministeriet. (pdf)
 • Daugaard, H.T., Elbro, C. & Gellert, A.S. (2011). Rapport om udvikling og afprøvning af ordblindetest til voksne med dansk som andetsprog. København: Undervisningsministeriet. (pdf)
 • Elbro, C., Daugaard, H. T. & Gellert, A. S. (2012). Dyslexia in a second language? A dynamic test of reading acquisition may provide a fair answer. Annals of Dyslexia, 62(3), 172-185.

 

Udvikling og afprøvning af læseforståelsestest til voksne

 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2013). Cloze tests may be quick, but are they dirty? Development and preliminary validation of a cloze test of reading comprehension. Journal of Psychoeducational Assessment, 31(1), 16-28.
 • Gellert, A. S. (2008). Udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne. Logos: Audiologopædisk Tidsskrift, 53, 17-21.
 • Gellert, A. S. & Elbro, C. (2008). Rapport om udvikling og afprøvning af Vejledende Læsetest for Voksne i papirversion og it-version. København: Undervisningsministeriet.

 

Faglig læsning og fagligt ordforråd

 • Gellert, A. S. (2008). Forholdet mellem ordforråd og læseforståelse. Viden om Læsning, 4, 1-8. 
 • Gellert, A. (2003). Ordkendskab og læseforståelse. Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 40(1), 55-70.
 • Gellert, A. (1999). Hvordan kan man forudsige forskelle i elevers læseforståelse af faglige uddannelsestekster? Psykologisk Pædagogisk Rådgivning, 36(5-6), 395-418.

ID: 10016